رسالت و اهداف


فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس‏ پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش.

هدف اصلی کتابخانه مرکزی، فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز می باشد. بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه مرکزی در نظر گرفته شده است:

1- مجموعه سازی ، فراهم آوری ، ذخیره سازی ، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی دانشگاه

2- ایجاد و توسعه کتابخانه الکترونیکی در کتابخانه مرکزی

3- راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی



  تاریخ آخرین بروزرسانی : 04 مهر 1401 - 15:10