رساله و اهداف


فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات دسترس‏ پذیر منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران، جهت پیشبرد امر آموزش و پژوهش.

هدف اصلی کتابخانه مرکزی، فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز می باشد. بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه مرکزی در نظر گرفته شده است:

 

تهیه و گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیر چاپی، و الکترونیکی

انجام خدمات فنی( فهرست نویسی، سازماندهی و نمایه سازی) کلیه منابع کتابخانه ای 

راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی  تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 بهمن 1399 - 12:01